Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en begrippen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die OBM Veenendaal B.V. – tevens handelend onder de naam dmxwinkel.nl – (“hierna OBM Veenendaal”) doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. De opdrachtgever of koper worden aangeduid als ‘wederpartij’.
 3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen wederpartij en OBM Veenendaal gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
 4. Onder schriftelijk tevens “per e-mail” verstaan.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van OBM Veenendaal zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Elk aanbod geldt ‘zolang de voorraad strekt’.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand als OBM Veenendaal een opdracht jegens de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding.
 3. Toezeggingen door personeel of ondergeschikten van OBM Veenendaal gedaan aan de wederpartij zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door OBM Veenendaal zijn bevestigd en getekend door de directie.
 4. De wederpartij is verplicht de bevestiging van OBM Veenendaal per direct te controleren op juistheid en volledigheid en eventuele onjuistheden per omgaande schriftelijk aan OBM Veenendaal te berichten.
 5. Als wederpartij aan OBM Veenendaal gegevens verstrekt, mag OBM Veenendaal uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
 6. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief omzetbelasting.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht OBM Veenendaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Als wederpartij de aanbieding van OBM Veenendaal niet aanvaardt, heeft OBM Veenendaal het recht alle kosten die zij heeft gemaakt om haar aanbieding te doen bij wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3: Annuleringen

 1. Indien de wederpartij de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan OBM Veenendaal te vergoeden:
  1. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte of nog te maken kosten (kosten van voorbereiding e.d.) te vergoeden.
  1. de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door OBM Veenendaal in zijn calculatie opgenomen prijzen.
  1. de kosten van materieel, personeelsleden en andere ondergeschikten voor zover OBM Veenendaal deze niet elders kan inzetten.

Alles onverminderd het recht van OBM Veenendaal op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en rente.

Artikel 4: Levering

 1. De levertijd wordt door OBM Veenendaal bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat OBM Veenendaal ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. OBM Veenendaal is niet aansprakelijk wegens verzuim te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen redelijke tijd daarna, is de wederpartij gerechtigd de order te annuleren en hetgeen zij daarop reeds betaald mocht hebben terug te vorderen, doch verdere aansprakelijkheid van OBM Veenendaal terzake is uitgesloten.
 4. Tenzij levering franco is overeengekomen, vindt deze af vestigingsadres van OBM Veenendaal en gaat het risico op de wederpartij over wanneer zij aan de vervoerder voor transport naar de wederpartij worden overhandigd.
 5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Vervanging van goederen

 1. OBM Veenendaal is bevoegd naar goeddunken courante modellen of onderdelen in de plaats te stellen van verouderde.

Artikel 6: Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven, worden alle prijzen uitgedrukt in euro’s exclusief B.T.W. indien van toepassing. Bij prijzen van goederen is fabrieksverpakking inbegrepen. Prijzen van goederen te verzenden naar bestemmingen binnen Nederland zijn gebaseerd op leveringen franco, maar prijzen van goederen te verzenden naar bestemming buiten Nederland zijn gebaseerd op levering af het vestigingsadres van OBM Veenendaal in Nederland.
 2. Indien geen prijs is overeengekomen, worden goederen in rekening gebracht tegen prijzen die OBM Veenendaal daarvoor op het tijdstip van verzending dan wel op het tijdstip dat de diensten worden verleend in het algemeen berekent.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen exclusief diensten in verband met installatie, onderlinge aansluiting en in dienst stellen van apparatuur. Opgegeven prijzen voor dergelijke diensten zijn altijd exclusief voorbereidend werk (ter plaatse of elders) en exclusief werk dat niet klaarblijkelijk noodzakelijk is, gelet op tekeningen, schriftelijke specificatie en andere bijzonderheden die de wederpartij schriftelijk verschaft heeft.
 4. In geval OBM Veenendaal zich heeft verbonden technisch personeel op te leiden, zijn verblijf- en andere kosten van personeel van OBM Veenendaal voor rekening van de wederpartij.
 5. Elke verhoging van prijzen, berekend aan OBM Veenendaal door haar leveranciers en elke ongunstige wijziging in de koers van de valuta waarin OBM Veenendaal haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin de wederpartij haar moet betalen geeft OBM Veenendaal het recht haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 6. Elke aanbieding of prijsnotering door OBM Veenendaal is vrijblijvend tot schriftelijke aanvaarding door OBM Veenendaal van de order, die de wederpartij op zodanige aanbieding of notering laat volgen. Ongeacht of een aanbieding of prijsnotering de termijn noemt waarvoor zij geldt, behoudt OBM Veenendaal zich het recht voor, deze voor aanvaarding van de order van de Koper te allen tijde in te trekken.
 7. Op alle orders zal door OBM Veenendaal een bedrag voor administratie/verzendkosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van dat bedrag wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten hiervoor gemaakt door OBM Veenendaal.

Artikel 7: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient aan OBM Veenendaal contant en zonder compensatie of korting te worden betaald voor levering van de goederen of verlening van de diensten dan wel -naar keuze van OBM Veenendaal – door onherroepelijk accreditief. Indien naar het uitsluitend oordeel van OBM Veenendaal andere betalingsvoorwaarden, ongeacht of deze reeds waren overeengekomen, OBM Veenendaal zal blootstellen aan enig kredietrisico heeft OBM Veenendaal het recht verzending uit te stellen en vervoer te onderbreken tot betaling voldoende is zeker gesteld.
 2. Indien is overeengekomen dat enig bedrag bij aanvaarding betaalbaar is, wordt de apparatuur of het systeem, samengesteld uit zekere apparatuur, geacht te zijn aanvaard wanneer in dienst gesteld tenzij de wederpartij aan OBM Veenendaal BV binnen 30 dagen na levering ervan kennis heeft gegeven aanvaarding te weigeren.
 3. Behoudens het in de voorafgaande leden bepaalde, dienen facturen van OBM Veenendaal volledig te worden betaald in de gefactureerde valuta op de overeengekomen dag van betaling of, bij gebreke van overeenkomst, binnen twintig dagen vanaf de factuurdatum.
 4. Geen vordering of klacht met betrekking tot geleverde goederen of diensten is een geldige reden om enige betaling aan OBM Veenendaal op te schorten.
 5. In geval van niet tijdige betaling draagt het verschuldigde bedrag door de wederpartij te betalen rente ter hoogte van 1% per maand vanaf de dag waarop betaling opeisbaar is tot de dag waarop deze plaatsvindt.
 6. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is wederpartij aan OBM Veenendaal alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
 7. Zolang niet alle uitstaande vorderingen geheel door de wederpartij zijn voldaan, heeft OBM Veenendaal het recht verdere orders te weigeren en verdere verzendingen op te schorten.

Artikel 8: Overmacht

 1. OBM Veenendaal heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens wederpartij na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen die verband houden met: leveranciers, onderaannemers of transporteurs die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, arbeidsongeschiktheid van personeelsleden of andere ondergeschikten.
 3. OBM Veenendaal is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie maanden heeft geduurd. Wederpartij en OBM Veenendaal kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is OBM Veenendaal gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
 2. De verplichting tot schadevergoeding van OBM Veenendaal op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen OBM Veenendaal uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
 3. Als OBM Veenendaal om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Wederpartij kan zich indien mogelijk zelf tegen deze schade verzekeren;
  1. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van OBM Veenendaal.
 5. Wederpartij vrijwaart OBM Veenendaal voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door OBM Veenendaal geleverde producten en/of materialen. Wederpartij is gehouden alle voor OBM Veenendaal in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 10: Garantie

 1. In geval goederen bij leverantie ontbreken, defect of beschadigd zijn, dient de wederpartij OBM Veenendaal hiervan binnen acht dagen na de datum van inontvangstneming in kennis te stellen. Bij gebreke daarvan vervalt ieder vorderingsrecht wegens genoemde schade of tekort.
 2. Indien de installatie van de apparatuur door OBM Veenendaal is uitgevoerd, wordt de kwaliteit van de montage en onderdelen van de goederen voor de tijd van 12 maanden na aflevering gegarandeerd. In geval van een klacht, die door deze garantie wordt gedekt, zal OBM Veenendaal al het redelijkerwijs mogelijke doen om zo spoedig mogelijk de goederen te repareren of te vervangen, mits deze franco zijn bezorgd aan het door OBM Veenendaal opgegeven service-adres.
 3. Alle beeldbuizen, camerabuizen, electronenstraalbuizen en halfgeleiders worden uitdrukkelijk van de werking van de garantie in dit artikel uitgesloten, doch zijn slechts gedekt door de garantie die de fabrikant of de leverancier daarvan aan OBM Veenendaal gegeven mocht hebben.
 4. In geval OBM Veenendaal diensten verleent in verband met de installatie of onderlinge aansluiting van door haar geleverde apparatuur of in verband met het ontwerp, installatie, testen en/of in dienst stellen van systemen bestaande uit zekere apparatuur, staat OBM Veenendaal ervoor in dat deze diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met professionele maatstaven van zorg en bekwaamheid.
 5. Indien genoemde diensten in enig opzicht als voormeld niet zouden voldoen en mits de wederpartij OBM Veenendaal hiervan in kennis stelt voor de apparatuur of het systeem in gebruik is genomen zal OBM Veenendaal aanvullende zodanige diensten leveren als door de tekortkoming nodig zijn.
 6. OBM Veenendaal treft echter geen aansprakelijkheid als de wederpartij niet heeft voldaan aan door OBM Veenendaal genoemde vereisten met betrekking tot stroomtoelevering, luchtbehandeling en temperatuur-, vochtigheid- en stofbeheersing dan wel andere factoren die de werking van de apparatuur of het systeem als geheel kunnen beïnvloeden.
 7. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van OBM Veenendaal jegens de wederpartij in of buiten contract beperkt tot de kosten van de gebrekkige, verloren of beschadigde goederen of de diensten waarin OBM Veenendaal is tekort geschoten. Deze kosten worden bepaald naar prijzen als door OBM Veenendaal daarvoor in rekening gebracht.
 8. Onverminderd het voorafgaande, wordt hierbij iedere garantie of toezegging terzake van geleverde goederen of diensten uitgesloten en is OBM Veenendaal niet aansprakelijk jegens de wederpartij voor schade of verlies, hoe ook veroorzaakt en ongeacht of deze al dan niet aan schuld van OBM Veenendaal, haar personeel of vertegenwoordigers is te wijten. De maximale aansprakelijkheid van OBM Veenendaal gaat niet verder dan is gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van OBM Veenendaal en is beperkt tot het bedrag dat OBM Veenendaal kan verhalen op haar verzekeraars. Inlichtingen omtrent deze dekking worden de wederpartij op aanvraag verstrekt.

Artikel 11: Software

 1. Software of software gerelateerde producten en/of systemen worden geleverd zoals ze zijn. In de moderne software is de complexiteit zodanig dat fouten niet uit te sluiten zijn. Een fout in software zal door OBM Veenendaal worden getracht op te lossen en waar de software door een derde partij is geleverd zal OBM Veenendaal behulpzaam zijn bij het verhelpen van de fout. Een software fout zal echter nooit reden zijn voor terugname van apparatuur en/of software, dan wel het uitstellen of verminderen van betaling.
 2. Softwarefouten welke geen effect hebben op de bedoelde werking van de apparatuur en/of software geven geen aanleiding tot het uitbrengen van een nieuwe versie.

Artikel 12: Klachtplicht

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij OBM Veenendaal heeft geklaagd.
 2. Wederpartij moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij OBM Veenendaal hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet wederpartij uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde goederen gaat op wederpartij over zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst, inclusief eventuele schadevergoedingen, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld. Wederpartij zal de geleverde goederen niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf en die goederen niet met rechten van derden belasten. Indien koper in gebreke blijft met de betaling van enig opeisbare som, is OBM Veenendaal gerechtigd alle onbetaald gebleven goederen, voor zover aan wederpartij reeds geleverd, terug te nemen.
 2. Wederpartij machtigt OBM Veenendaal al die goederen op zijn kosten te doen retourneren.
 3. Wederpartij geeft OBM Veenendaal en de door OBM Veenendaal aangegeven vertegenwoordigers toestemming zijn terreinen en opstallen met dat doel te betreden.
 4. OBM Veenendaal is gerechtigd gebruik te maken van het reclamerecht indien de omstandigheden daartoe naar het oordeel van OBM Veenendaal aanleiding geven.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door OBM Veenendaal verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, werkwijzen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van OBM Veenendaal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten e.d. berusten bij OBM Veenendaal.
 3. Wederpartij is aan OBM Veenendaal per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 15: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Een voor bepaalde tijd of bepaald project aangegane overeenkomst kan in beginsel niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Onverlet alle (overige) wettelijke rechten is opzegging van de overeenkomst mogelijk met onmiddellijke ingang indien aan een der partijen (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of het faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, voor of door wederpartij toelating tot de WSNP is aangevraagd of verkregen.
 3. OBM Veenendaal is in geval van opzegging nimmer gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Naast de rechter die volgens de wet bevoegd is, is ook de rechter te Utrecht bevoegd om van geschillen kennis te nemen.